Actievoorwaarden referentieloterij

Actievoorwaarden referentieloterij:

 

 1. Om mee te doen aan deze actie moet de deelnemer een product of dienst van Sollicitego gekocht hebben.

 

 1. Werknemers en belanghebbende van Sollicitego zijn uitgesloten van deze actie.

 

 1. Elke referentie op één platform of website geeft recht één “lot” in de loterij. Meerdere referenties op meerdere platforms of websites geeft recht op meerdere “loten”.

 

 1. De actieperiode loopt over geheel 2015.

 

 1. De prijs wordt altijd uitgekeerd.

 

 1. Sollicitego zal de uitslag bekendmaken op het blog van Sollicitego. Dit slechts onder goedkeuring van de winnaar. Wij begrijpen de discretie van onze service en als de winnaar een voorkeur heeft anoniem te blijven dan respecteren wij deze keuze.

 

 1. Mochten er onduidelijkheden of geschillen zijn over deze actie dan zal de klachtencommissie van Sollicitego zich hierover uitspreken.

 

 1. De prijs in niet inwisselbaar voor geld of andere middelen.

 

 1. De prijs is na uitreiking één jaar geldig.

 

 1. Het is toegestaan de prijs zonder gewin te vergeven aan iemand anders.

 

 1. De prijs bestaat uit:
Wat Hoeveelheid Totaal prijs
Een blog van twee uur face 2 face-sollicitatietraining in Amsterdam en/of Utrecht 3 480
cv-controle 1 25
Sollicitatiebrief controle 1 25
Profielfotosessie 1 85
Backgroundscheck 1 30
Totaal 645

 

 1. Gebruik van de door Sollicitego ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Sollicitego kan op grond van deze actievoorwaarden niet aansprakelijk gesteld worden of aansprakelijk gesteld worden voor enige schade veroorzaakt of voortvloeiende uit door haar verstrekte prijs, ook niet voor tekortkoming door derden.

 

 1. Persoonsgegevens die Sollicitego verkrijgt in het kader van deelname aan deze Actie worden opgenomen in het CRM van Sollicitego en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.

 

 1. Sollicitego is niet aansprakelijk voor:
  – Enige schade ontstaan door de actie.

  • Typ-, druk- of zetfouten.
  • Enige schade als gevolg van het beëindigen dan wel wijzigen van de actie.
  • Sollicitego is niet aansprakelijk voor de door derden te leveren diensten en/of zaken in het kader van deze actie en de prijs.

 

 1. Sollicitego is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen of voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden te wijzigen, dan wel de actie te staken. In geval van wijziging of beëindiging van de actie zal hiervan op www.sollicitego.nl mededeling worden gedaan.

 

 1. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Sollicitego gerechtigd vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

 

 1. Door deel te nemen aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met – en kennis te hebben genomen van – de actievoorwaarden als vermeld op www.sollicitego.nl.